หากเครียดจากการเล่นหวย แก้ได้อย่างไร

หากเครียดจากการเล่นหวย แก้ได้อย่างไร

           หวยสด สําหรับผู้ทีเล่นหวยเป็นประจํานัน ต้องมีบ้างทีเรารู้สึกไม่สนุกในการเล่น หรือเมือเกิดความเครียด
ในการเล่นหวยมากจนเกินไปทําให้หลักการวิเคราะห์และวางแผนในการแทงเลขนันผิดพลาดไป โดยวัน
นีเราจะมาแนะนําวิธีคลายเครียดจากการเล่นหวย เพือให้การเล่นหวยนันมีประสิทธิภาพมากขึนในครังต่อ
ไป
ควรเลือกทานอาหารทีมีประโยชน์ และเน้นจําพวกวิตามินทีบํารุงสมองและ
ประสาท และควรดืมนําตามมากๆ วิธีนีจะทําให้สมองทีคิดตัวเลขอย่างหนักนัน
ผ่อนคลายลงได้ Huaysod
ควรทานผลไม้สด และควรเลือกทานผลไม้ทีมีรสชาติสดชืน เช่น ส้มเขียวหวาน
ผล่ไม้ทีมีรสชาติสดชืน
ควรแบ่งเวลาทีว่างจากการคิดสูตรคํานวนหวย มาเป็นเวลาว่างในการดูหนังฟัง
เพลงเพือผ่อนคลายจิตใจ หวยสด
ควรทํางานทีค้างคาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยหาเวลาว่างมาคิดคํานวนสูตรเลข
แทงหวย เนืองจากหากงานยังไม่เสร็จแล้วเราจะมีความห่วงหน้าพะวงหลัง ทําให้
เกิดความหงุดหงิดได้
การผอนคลายอีกอย่างคือการจิบเบียร์ หรือดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ เนืองจาก
เครืองดืมแอลกอฮอล์นันมีสารทีช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายนันเอง
ควรหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้สนิทก่อนการคิดคํานวนหวย เนืองจากหากยังมี
ร่างกายง่วงนอนการคิดคํานวนสูตรอาจจะผิดพลาดได้ หวยสด
          Huaysod เป็นอย่างไรบ้างคะกับการคลายเครียดก่อนการเล่นหวย หรือหลังจากเล่นหวยจนเครียดวิธีเหล่านีจะช่วย
ให้หลังจากเราได้พักผ่อนและลดความเครียดแล้วจะทําให้เราคิดคํานวนหวยได้แม่นยํา และมีโอกาศทีจะ
ถูกเลขรางวัลใหญ่ได้เช่น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

13 + two =