หากฝันถึงพระอาทิตย์ คอหวยต้องไม่พลาด

หากฝันถึงพระอาทิตย์ คอหวยต้องไม่พลาด

           Huaysod หากพูดถึงฝันต่างๆแล้วมักจะเป็นลางบอกเหตุ หรือเป็นนิมิตหมายต่างๆว่าจะมี
บางสิงบางอย่างเกิดขึน โดยเฉพาะอย่างยิงความฝันต่างๆนัน เช่น หากเราฝันถึงพระ
อาทิตย์ นันมีเลขเด็ดตัวใดบ้าง หวยสด
หากเราฝันถึงพระอาทิตย์แล้วละก็ เซียนหวยหรือตามตําราหวยได้กล่าวไว้ว่า จะ
ถูกเลขรางวัลใหญ่เนืองจากเลขเด็ดจากการฝันถึงพระอาทิตย์นัน เปอร์เซ็นต์ทีจะถูก
เลขนันตรงมาก โดยเรืองทีเป็นข่าวดัง ได้มีชายคนหนึง ฝันเห็นดวงอาทิตย์ในตอนดึก
          Huaysod เมือเขาได้ตืนขึนมาแล้วก็ได้ตีความจากความฝันทีฝันถึงพระอาทิตย์ไว้ ได้เป็นเลขเด็ด
00 และ 99 ซึงภายหลังจากทีหวยออกทําให้เขาได้ถูกรางวัลที 1 ในงวดนันนันเอง
ในการฝันถึงดวงอาทิตย์หากเราตีเลขเด่นเป็นเลข 0 แล้ว ก็สามารถทําได้
เนืองจากเลข 0 นันเป็นจุดเริมต้นของทุกสิง หรือการเกิดของทุกสิงนันเอง ในขณะทีเลข
         รองมาหากฝันถึงดวงอาทิตย์จะสามารถตีเป็นเลข 8 ได้เช่นกัน ซึงเลข 8 นันสือความ
หมายได้อีกอย่างว่าไม่มีสินสุดนันเอง หวยสด
การฝันในแต่ละครังนันผู้ฝันควรใช้เลขในการฝันของตัวเองเพือเพิมความ
แม่นยําในการฝันเห็นเลขและสามารถตีออกมาเป็นเลขต่างๆได้ โดยเราไม่สามารถทีจะ
ตีเลขเป็นความฝันของคนอืนนันเอง Huaysod

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

sixteen + eighteen =