ปี่เซียะ สัตว์เทพเจ้าทีช่วยป้องกันภยันตรายสําหรับผู้ที่บูชา

ปี่เซียะ สัตว์เทพเจ้าทีช่วยป้องกันภยันตรายสําหรับผู้ที่บูชา

          Huaysod ปี่เซียะเป็นสุดยอดเครืองรางของขลัง โดยปีเซียะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทังทีไทยและ
ประเทศอืนๆ โดยมีความเชือว่า หากได้บูชา ปีเซียะแล้ว จะทําให้มีโชคลาภ มีทรัพย์สมบัติมากมาย มีเงิน
ทองเข้าอย่างเดียวไม่มีออก อีกทังยังมีความเชือว่า ปีเซียะเป็นสิงศักดิสิทธิทีช่วยขจัดภูติผี ปีศาจร้าย
           หวยสด ปีเซียะเป็นสัตว์เทพมงคลทีมีลักษณะ สีเท้าของสิงโตทีทรงพลัง และเขาและลําตัวเป็นกวาง
มีปีกของพญานก ศรีษะเป็นมังกร และมีหางเป็นแมว ไม่มีรูทวาร จึงมีความเชือว่าหากเงินทองเข้าแล้วไม่
สามารถออกได้ เงินทองไม่รัวไหล จึงเป็นทีนิยมในเรืองของการบูชาเรืองเงินทองและโชคลาภนันเอง
ปีเซียะมีถินกําเนิดทีเมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน โดยสามารถสังเกตุจากสถานทีดังๆ
เช่น วัดเส้าหลิน หน้าพระราชวัง หน้าธนาคาร จะมีปีเซียะตังอยู่มายาวนานกว่า 5000 ปีแล้ว โดยที
ประเทศไทย ปีเซียะขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองไทยนันอยู่ที วิหารเซียน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คาถาบูชาปีเซียะ Huaysod
สําหรับผู้ทีต้องการบูชา ปีเซียะนันควรเป็นผู้ทีมีจิตใจทีบริสุทธิ มีจิตใจทีแจ่มใส เพือทีจะส่งผลให้ปี
เซียะนันมีพลังทีแกร่งกล้า ซึงหากผู้ทีทําการบูชานันมีจิตใจทีมีความสุขก็จะส่งผลให้ปีเซีะมีความสุขไป
ด้วยหลักในการบูชาปีเซียะ หวยสด
ให้ลูบทีท้อง จะทําให้มีความสมบูรณ์พูนสุข
หากลูบทีหัว จะทําให้มีปัญญาเก่งกล้า
หากลูบทีหลัง จะทําให้มีโชควาสนา
หลักในการบูชา ปีเซียะ นันสามารถบูชาได้ทุกสาขาอาชี เนืองจากปีเซียะเป็นสัตว์เทพเจ้าทีช่วย
เสริมบารมีให้กับทุกราศี จึงเป็นทีนิยมเป็นอย่างมากสําหรับเซียนหวยหรือนักเสียงโชค เพราะมีความเชือ
ในเรืองของการเก็บเงินเก็บทองได้ดีนันเอง Huaysod

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

twelve − three =